Nowe przepisy dotyczące VAT na Słowacji

Powiększ
Nowe przepisy dotyczące VAT na Słowacji

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE VAT NA SŁOWACJI – ZNACZĄCA ZMIANA DLA FIRM BUDOWLANYCH

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE z dn. 28.11.2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej określa obowiązujące postanowienia , które muszą zostać przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie UE oraz dobrowolne postanowienia, o których transponowaniu do ustawodawstwa krajowego decyduje każde państwo członkowskie. To właśnie dobrowolne postanowienia dyrektywy, które zostały przyjęte przez Republikę Słowacką, sprawiają znaczne kłopoty przedsiębiorcom z innych państw członkowskich, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Słowacji za pośrednictwem oddziału, którego nie można uważać za zakład. Niniejszy artykuł porusza kwestię wybranych postanowień słowackiej Ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawa o PTU“) oraz ich możliwego wpływu na działalność zagranicznych przedsiębiorców (nie mających na terytorium Słowacji siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub zakładu) działających na Słowacji.

Republika Słowacka w dążeniu do ułatwienia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zagranicznych implementowała dobrowolne postanowienia dyrektywy Rady o przeniesieniu obowiązku podatkowego w zakresie usług dotyczących nieruchomości, krótkoterminowego wynajmu środków transportu, usług kulturalnych, artystycznych, sportowych, naukowych, kształceniowych, rozrywkowych i podobnych (na wystawach i targach), przewozu osób, usług gastronomicznych i cateringowych faktycznie świadczonych na pokładach statków, samolotów lub w pociągach oraz w zakresie towaru, oprócz towaru dostarczonego w formie sprzedaży wysyłkowej osobom krajowym podlegającym opodatkowaniu, będącym odbiorcami tych świadczeń.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r., w nawiązaniu do artykułu 194 dyrektywy o PTU, Słowacja zdecydowała  się przenieść  obowiązek podatkowy na odbiorcę świadczenia (osobę podlegającą opodatkowaniu w kraju)  w przypadku wszystkich transgranicznych dostaw towarów z miejscem ich dostarczenia w kraju.   Przeniesienia  obowiązku podatkowego nie stosuje się w przypadku dostaw towaru w postaci sprzedaży wysyłkowej.

Głównym celem wdrożenia wspomnianych postanowień było usunięcie obowiązku rejestracji przedsiębiorców zagranicznych do celów podatkowych na Słowacji. W przypadku, gdy zagraniczny przedsiębiorca jest już zarejestrowany do celów podatkowych na Słowacji i dostarcza wybrane usługi lub towar z miejscem dostawy na Słowacji osobom krajowym podlegającym opodatkowaniu, jest on również zobowiązany do zastosowania przeniesienia obowiązku podatkowego na odbiorcę tych świadczeń, tj. powinien wystawić fakturę bez podatku, ponieważ osobą podlegającą opodatkowaniu jest odbiorca.

 

Fakt, że w opisanych wyżej sytuacjach podmiotem podlegającym opodatkowaniu nie jest dostawca, tylko odbiorca wybranych świadczeń, związany jest z kolejnym postanowieniem słowackiej ustawy o PTU, a mianowicie z § 49, który reguluje stosowanie prawa do odliczania podatku przez podatnika. Republika Słowacka ograniczyła w przypadku przedsiębiorców zagranicznych prawo do odliczania podatku za pośrednictwem deklaracji podatkowej do podatku VAT. Przedsiębiorcy ci mogą zastosować swoje prawo do odliczania podatku wyłącznie za pośrednictwem deklaracji podatkowej od towarów i usług, które wykorzystają do celów dostaw towarów i usług, w których zakresie są osobą podlegającą opodatkowaniu. W przeciwnym razie muszą dać pierwszeństwo zastosowaniu odliczania podatku za pośrednictwem wniosku o zwrot podatku zapłaconego w innym państwie członkowskim (tzw. Vat Refund Form) przed deklaracją podatkową. Główna różnica polega na tym, że przedsiębiorca nie może złożyć wniosku za okres krótszy  niż kwartał i cały proces w porównaniu do deklaracji podatkowej jest bardziej wymagający w stosunku do przetwarzania i nieporównywalnie bardziej  długotrwały.

Kolejną specyfiką dotyczącą przedsiębiorców zagranicznych, już zarejestrowanych na Słowacji, którzy dostarczają wybrane usługi z miejscem dostawy na Słowacji, jest to, że ich podwykonawcy nie mogą zastosować wobec nich przeniesienia obowiązku podatkowego (tzw. reverse charge) i z tego powodu może dla podwykonawców zaistnieć obowiązek rejestracji na Słowacji. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że słowackie ustawodawstwo określa obowiązek rejestracji do celów podatkowych przed rozpoczęciem wykonywania samej działalności gospodarczej i rejestracja wsteczna nie jest możliwa.

 

 

Marian Majchrak
Kancelaria V4 Legal 

Data dodania: 01.12.2016, Odsłon: 3736.
N