Urzędy i instytucje wsparcia biznesu

Przedsiębiorczość w EUROREGIONIE

Administracja Gospodarcza:

 Ministerstwo Gospodarki RS (Ministerstvo hospodárstva SR) www.economy.gov.sk

 Ministerstwo Transportu, Poczty i Telekomunikacji RS (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR) www.telecom.gov.sk

 Ministerstwo Finansów RS (Ministerstvo financií SR) www.finance.gov.sk

 Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny RS (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) www.employment.gov.sk

 Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego RS (Ministerstvo výstavby a regionálného rozvoja SR) www.build.gov.sk

 Ministerstwo Rolnictwa RS (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) www.land.gov.sk

 Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životného prostredia SR) www.enviro.gov.sk

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministerstvo vnútra) www.minv.sk

 Słowacki Bank Narodowy (Národná banka Slovenska) www.nbs.sk

 Urząd Statystyczny RS (Štatistický úrad SR) www.statistics.sk

 Urząd Kontroli Podatkowej (Úrad daňového preverovania) www.udpsr.sk

 Urząd Geodezji, Kartografii i Katastru RS (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR) www.geodesy.gov.sk

 Urząd ds. Rynku Finansowego (Úrad pre finančný trh) www.uft.gov.sk

 Urząd ds. Normalizacji, Metrologii i Badań RS (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR) www.normoff.gov.sk

 Urząd Zamówień Publicznych (Úrad pre verejné obstarávanie) www.uvo.gov.sk

 Urząd Własności Przemysłowej (Úrad priemyselného vlastníctva SR) ww.indprop.gov.sk

 Słowacka Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) www.sario.sk

 Urząd Antymonopolowy (Protimonopolný úrad SR) www.antimon.gov.sk

 Urząd Telekomunikacyjny (Telekomunikačný úrad SR) www.teleoff.gov.sk

źródło: www.bratyslawa.msz.gov.pl_______________________________________________________________________________________________

 Samorząd gospodarczy (wybrane związki branżowe)

 Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa (Slovenská obchodná a priemyselna komora) www.sopk.sk

Żylińska Regionalna Izba Słowackiej Izby Handlu i Przemysłu www.za.sopk.sk

Słowacko-Polska Izba Handlowa (Slovensko-poľská obchodná komora) www.spok.sk, www.interbiznis.sk

 Słowacka Izba Przedsiębiorczości (Slovenská živnostenská komora) www.szk.sk

 Słowacka Izba Rolno-Spożywcza (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) www.sppk.sk

 Związek Przemysłu Tekstylnego i Odzieżowego (Asociácia textilného a odevného priemyslu ) www.atop.sk

 Izba Przemysłu Spożywczego Słowacji (Potravinárska komora Slovenska) www.pks.sk

 Słowacka Agencja Ruchu Turystycznego (Slovenská agentúra cestovného ruchu) www.sacr.sk

źródło: www.bratyslawa.msz.gov.pl_______________________________________________________________________________________________

Portale informacyjne o charakterze ekonomicznym i gospodarczym

 www.openiazoch.zoznam.sk
 www.infobank.sk
 www.rmsfinport.sk
 www.aktualne.centrum.sk
 www.ekonomika.sk
 www.surf.sk/ekonomika-financie/

źródło: www.bratyslawa.msz.gov.pl _______________________________________________________________________________________________
  
 Portal informacji prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej www.jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

 Formularze niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej na terenie Słowacji www.civil.gov.sk/p09/p09-02.htm.

 Adresy Urzędów ds. Działalności Gospodarczej „Živnostenský úrad" http://zivnostensky.urad-online.sk/

 Rejestr handlowy www.orsr.sk

 Rejestr ewidencji działalności gospodarczej www.zrsr.sk

źródło: www.bratyslawa.msz.gov.pl_______________________________________________________________________________________________


Prawnicy specjalizujący się w prawie handlowym, oraz inne osoby wykonujące usługi dla
polskich przedsiębiorców, posługujące się językiem polskim i słowackim

1. Advokátska kancelária
Piotr Giebel
Sladovnícka 22, 917 01 Trnava
Tel.fax: +421-33-5933121
Tel. kom. +421-903 405491, +421-905 303619
e-mail: giebel@nextra.sk


2. Advokátska kancelária
JUDr. Jan Starzyk
Narodna 4, 010 01 Żilina
Tel.fax: +421-41-5643576
Tel. kom. +421-903 278300
e-mail: info@akksp.sk


3. Advokátska kancelária
JUDr. Richard Plichcik
Urbankova 6, Kośice
Tel. +421-903841990
e-mail: riciplichcik@post.sk


4. Advokátska kancelária
JUDr. Elżbieta T. Dutkova
Kośicka 52, 821 08 Bratislava
Tel. +421-2-45525577
Tel. Kom. +421-903404879
e-mail: dutkova.advokat@nextra.sk


5. Czesław Marek Sobek
e-mail:marcus@stonline.sk
Tel. +421-2-43426855
Tl. kom. +421-903761071


6. Milan Trnovský
Jilemnického 22, 031 37 Liptovský Mikuláš
Tl: +421-44-5526913
Fx: +421-44-5522563
e-mail: soskic@nextra.sk


7. Piotr Cebulski PRO SLOVAKIA
Kazimierza Wielkiego 43/12 ; 30-074 Kraków
Tel/fax : +48 12 633 57 67
e-mail: office@proslovakia.com.pl
www.proslovakia.com.pl

 

N