Gospodarka Słowacji w 2018 roku

Powiększ
Gospodarka Słowacji w 2018 roku

3. Gospodarka Słowacji w 2018 roku

(okres styczeń – grudzień 2018, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego)

(źródło danych: Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej)

 

      3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

Słowacka gospodarka nadal odnotowuje wysoki wzrost, o czym świadczą wszystkie najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Wzrost PKB za cały rok wyniósł 4,1% (w cenach stałych), tzn. dokładnie jak zapowiedział państwowy Instytut Polityki Finansowej. W cenach bieżących PKB Słowacji wzrósł o 6,3% w porównaniu z rokiem 2017. Motorem dynamiki PKB Słowacji były w 2018 r. i pozostaną w kolejnym roku, inwestycje w przemyśle samochodowym (zwłaszcza koncernów Jaguar – Land Rover oraz Volkswagen) oraz w sektorze publicznym. Prognozowany wzrost PKB Słowacji na 2019 to 4,0% w cenach bieżących.  Konsumpcja gospodarstw domowych (prywatna) utrzyma również wysoką dynamikę dzięki wzrostowi wynagrodzeń, znajdzie jednak ona swoje odzwierciedlenie także we wzroście cen.  Korzystnym zjawiskiem był w 2018 r. również spadek stopy bezrobocia do 6,6%, a na rok 2019 prognozuje się utrzymanie tego trendu i osiągnięcie poziomu 6,0%. Dalsze zmniejszanie liczby osób pozostających bez pracy będzie bardzo trudne ze względu na duże bezrobocie strukturalne i nierozwiązany problem romski, zwłaszcza na wschodzie kraju. Rosnącym problemem rynku pracy na Słowacji był w 2018 r. coraz bardziej dokuczliwy brak pracowników w niektórych sektorach. Dotyczył on zwłaszcza bardziej rozwiniętej gospodarczo zachodniej części państwa, gdzie lokowano w ostatnich latach większość inwestycji. Zmusiło to rząd do przyjęcia pakietu nowych, bardziej liberalnych przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców spoza UE, strategii imigracyjnej Słowacja jednak nadal nie ma i nie są prowadzone nad nią żadne konkretne prace. Inflacja na koniec 2018 roku, po kilku latach stabilizacji na bardzo niskim poziomie wzrosła do 2,5% i prawdopodobnie na zbliżonym poziomie utrzyma się przez kolejny rok (prognoza IPF = 2,6%). Deficyt budżetu państwa wyniósł na koniec 2018 r.  1,182 mld. euro, czyli  790 milionów (tzn. 40%) mniej niż planowano. Przy takim rozwoju i dobrych wskaźnikach gospodarczych rozsądnym byłoby zwiększenie, lub chociaż inicjowanie rezerw na przyszłość, a także większe inwestycje np. w infrastrukturę drogową lub kolejową. Obecny rząd słowacki zamiast tego rozbudowuje jednak pakiety socjalne, wychodząc z nowymi inicjatywami takimi jak bezpłatne obiady dla dzieci w przedszkolach i szkołach, dopłaty do wczasów, świadczeń rodzinnych itp.  W perspektywie kolejnych wyborów parlamentarnych w 2020 roku, można się spodziewać kolejnych tego typu inicjatyw, pomimo krytyki ze strony ekonomistów.

 

Produkcja przemysłowa w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 4,5 p.p. (punktów procentowych) i w porównaniu do roku 2015 wzrosła o 13 p.p.. Na ogólny wzrost produkcji przemysłowej najbardziej wpłynął wzrost produkcji wyrobów farmaceutycznych o 22,9 p.p., produkcja pojazdów o 21,4 p.p., maszyn o 10 p.p. oraz produkcja artykułów spożywczych, napojów oraz wyrobów tytoniowych o 4,3 p.p.  

Dla otwartej słowackiej gospodarki kluczowe znaczenie ma rozwój handlu zagranicznego. Ogólny eksport towarów ze Słowacji w 2018 w porównaniu do roku 2017 wzrósł o 6,7% i w liczbach bezwzględnych wyniósł 79,79 mld euro. Ogólny słowacki import towarów w analizowanym okresie 2018 międzyrocznie wzrósł o 7,8% do 77,33 mld euro. Według danych Słowackiego Urzędu Statystycznego Słowacja osiągnęła nadwyżkę handlu zagranicznego wartości 2,46 mld euro, co stanowi o 592 milionów euro mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zagrożeniem jest nadal zależność Słowacji od czynników zewnętrznych. Istotnym elementem zagrożenia jest rosnące zadłużenie gospodarstw domowych Słowacji.

Tempo wzrostu PKB SK

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

w cenach bieżących

111,2

109,2

111,7

111,8

108,8

93,9

105,3

104,4

102,9

102,0

102,2

104,2

102,9

104,7

106,3                                                                                            

w cenach stałych

105,0

106,7

108,5

110,6

105,8

95,1

104,8

102,7                     

101,6                      

101,4

102,4

104,3

103,3

103,4

104,1

 

 

3.2 Inflacja                                                               

Ze względu na to, że Słowacja jest państwem, które wprowadziło wspólną walutę, inflacja jest podobna do tej w całej strefie euro. Inflacja według wskaźnika cen konsumpcyjnych osiągnęła średnią wartość 2,5%. Największy wpływ na taki rozwój miał wzrost cen transportu, które mają wagę w koszyku konsumenckim 86,600 ‰, i w 2018 r. wzrosły o 4,6 punktu procentowego (p.p.). Drugi najwyższy wzrost, a to o 3,9 p.p. odnotowano w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych, które mają drugą pod względem wielkości (174,864 ‰) najwyższą wagę w koszyku konsumenckim. Największą wagę (258,693 ‰) w koszyku konsumenckim mają ceny czynszów, wody i energii, które wzrosły o 2,1 p.p. Natomiast spadek cen nie wystąpił w przypadku żadnej pozycji.

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stopa inflacji w %

7,5

2,7

4,5

2,8

4,6

1,6

1,0

3,9

3,6

1,4

-0,1

-0,3

-0,5

1,3

2,5

 

3.3 Rynek pracy

Korzystny wzrost PKB pozytywnie oddziaływał na poprawę atmosfery na rynku pracy i odzwierciadlał się we wzroście zatrudnienia oraz obniżeniu bezrobocia. Liczba zatrudnionych osób  wzrosła o 1,9% do 2,393 miliona osób. Natomiast liczba bezrobotnych obniżyła się o 19,9% do 179,5 tys. osób. Stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu 6,6%, co stanowi najniższy poziom w historii Słowacji. Stopa bezrobocia obniżała się następująco: 14,2% na koniec 2013 r., 13,2% na koniec 2014 r., 11,5% na koniec 2015 r., 9,7% na koniec roku 2016 i 8,1 na koniec roku 2017.  Zwalczanie bezrobocia należało do kluczowych zadań w programie obecnego rządu słowackiego. A teraz, pomimo poprawy na słowackim rynku pracy, na Słowacji nadal istnieje bezrobocie, chodzi jednak o bezrobocie strukturalne, które uwidocznia rozbieżność między ilością i specjalizacją absolwentów szkół, przede wszystkim szkół wyższych. Zwalczanie tego problemu, poza reformami w systemie edukacji, wymaga ścisłej współpracy szkół z biznesem w celu przygotowania kadr zgodnie z potrzebami przemysłu. Rząd słowacki w tym celu wspiera negocjacje między szkołami i pracodawcami. Dużym problemem jest również wysoka liczba długoterminowo bezrobotnych (powyżej dwóch lat), tzn. zatrudniających się z problemami ze względu na utratę nawyków pracy. W skali regionalnej stopa bezrobocia była najwyższa w woj. koszyckim (10,1 %, międzyroczny spadek o 1,0 p.p.). Natomiast najniższa stopa bezrobocia osiągnięto w woj. bratysławskim (2,9%, międzyrocznie -1,3 p.p.). Stopa bezrobocia wyższa niż średnia krajowa utrzymuje się w woj. preszowskim (10,0 %, międzyroczny spadek o 2,9 p.p.) oraz w woj. bańsko-bystrzyckim (10,0%, -2,9 p.p.). Poniżej średniej bezrobocie było w woj. trenczyńskim (3,0%, -1,1 p.p.), trnawskim (5,1%, -0,8 p.p.), nitrzańskim (4,7%, -1,6 p.p.) oraz żylińskim (5,5%, -1,2 p.p.). W analizowanym okresie obniżyła się również średnia krótkoterminowo (poniżej 1 roku) zatrudnionych za granicą, a to o 6,5 do 139,6 tys. obywateli Słowacji. Najwięcej, bo 27% Słowaków zatrudnionych za granicą pracuje w budownictwie, na drugim miejscu z udziałem 22% jest praca w przemyśle oraz na trzecim z udziałem 20% jest opieka zdrowotna i społeczna. Jeśli chodzi o kierunki, to 30% wyjechało za pracą do Austrii oraz 23% do Republiki Czeskiej. Pomimo istniejącego bezrobocia, coraz bardziej widocznym problemem jest brak rąk do pracy, przede wszystkim wykwalifikowanych robotników potrzebnych zwłaszcza w fabrykach samochodowych, mieszczących się w trójkącie Bratysława – Nitra – Żylina.

 

Średnie wynagrodzenie nominalne brutto na Słowacji wzrosło o 6,2% i wynosiło 1 013,00 euro. Płaca realna wzrosła o 3,5%. Wynagrodzenia około 2/3 zatrudnionych osób na Słowacji są jednak niższe od średniej. Przeciętna emerytura wzrosła o 3,7% i wyniosła 444,26 euro. Jednak realna renta wzrosła  jedynie o 1,6%. Minimalne miesięczne wynagrodzenie na rok 2018 określone przez ustawę 480,00 euro (2,75 euro na godzinę pracy). Stawka minimalnego ustawowego wynagrodzenia w roku 2019 wynosi 520 euro (2,989 euro na godzinę pracy). Emerytura na rok 2020 zapowiada się na 600 euro, ta kwota jeszcze jednak nie została uchwalona. Chodzi tu o podstawowe minimalne wynagrodzenie. Kodeks Pracy na Słowacji określa 6 poziomów trudności pracy, według których minimalne miesięczne wynagrodzenie w roku 2019 stanowi od 520 do 1040 euro.

3.4 Sektory słowackiej gospodarki / składniki PKB

Główne sektory gospodarki

W ogólnej wartości PKB Słowacji największy udział wartościowy mają następujące sektory (w cenach stałych):

1.

przemysł            

27,7%

 

2.

handel, hotelarstwo, gastronomia i transport

16,7%

 

3.

administracja państwowa, szkolnictwo, obrona, służba zdrowia i inne usługi

11,5%

 

4.

usługi w zakresie nauki i administracji

7,8%

 

5.

Budownictwo

7,6%

 

 

6.

pośrednictwo związane z nieruchomościami

5,8%

 

7.

IT i telekomunikacja

4,0%

 

 

8.

rolnictwo i rybołówstwo                                                                      

3,2%

 

 

9.

pośrednictwo finansowe

3,1%                                                                                                                                  

 

10.                                                                                 

usługi w zakresie sztuki, wypoczynku i rozrywki

2,5%

 

 

Podatki od towarów netto

10,1%

 

 

 

 

 

Wysoki udział produkcji przemysłowej w PKB czyni Słowację krajem wysoko uzależnionym od eksportu towarów przemysłowych.  31,1% słowackiego eksportu tworzą maszyny, urządzenia mechaniczne i sprzęt elektryczny oraz części do nich. Drugą największą grupę, z udziałem 30,5% w słowackim eksporcie, stanowią pojazdy. Na trzecim  miejscu, z udziałem 10,2%,  są metale nieszlachetne i wyroby z nich. Taka struktura gospodarki czyni Słowację szczególnie wrażliwą na rozwój sytuacji gospodarczej i związany z tym popyt w krajach będących jej największymi partnerami handlowymi. Do ukształtowania się tej sytuacji przyczynił się trwający od 2000 r. duży napływ zagranicznych inwestycji na Słowację, które były lokowane głównie w przemyśle samochodowym i elektrotechnicznym.

Struktura importu wskazuje na uzależnienie gospodarki krajowej od przywozu surowców z zagranicy, które z udziałem 9,8% w słowackim imporcie zajmują piąte miejsce. W strukturze importu udział maszyn i urządzeń mechanicznych, sprzętu elektrycznego oraz części do nich stanowi 32,9%, pojazdów – 16,2%, wyrobów przemysłu chemicznego - 11,1%, metali nieszlachetnych i wyrobów z nich – 9,9%, artykułów rolno-spożywczych - 5,8%. Ze względu na swoją nie samowystarczalność w produkcji artykułów spożywczych, jest właśnie import żywności dla Słowacji kluczowym pomimo działaniom legislacyjnym ze strony rządu w celu jego utrudniania.   

Filarami słowackiej gospodarki są: przemysł samochodowy - zakłady Volkswagen (region Bratysławski), KIA (region żyliński), PSA Peugeot Citroen (region trnawski) oraz przemysł elektrotechniczny i elektroniczny: Siemens (region bratysławski), Samsung, Foxconn  (region nitrzański i trnawski). Istotny udział w gospodarce Słowacji ma przemysł chemiczny (rafineria Slovnaft/MOL w regionie bratysławskim), metalurgiczny (US Steel w regionie koszyckim) oraz elektroenergetyka (Slovenské elektrárne).  Kolejną, czwartą inwestycją w przemysł samochodowy Słowacji jest Land Rover Jaguar w regionie nitrzańskim. Jest to inwestycja ogromna, o wartości szacowanej na 1,5 miliarda euro, w której rozpoczęcie produkcji nastąpiło pod koniec 2018r.

 

 

3.5 Inwestycje zagraniczne

      Pierwszą kluczową bezpośrednią inwestycją zagraniczną na Słowacji był zakup Bratysławskich Zakładów Automobilowych przez koncern Volkswagen w roku 1991, tzn. jeszcze w czasie istnienia Czechosłowacji. Następnie największy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych miał miejsce w latach 2000 – 2008 głównie dzięki inwestycjom koncernów US Steel, Siemens, Samsung, Foxconn, PSA Citroen, KIA.

Od 2009 roku, głównie w konsekwencji ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, Słowacja odnotowuje stosunkowo niski napływ inwestycji zagranicznych.

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Słowacji (NBS) w 2017 r., tzn. najbardziej aktualnymi danymi dot. BIZ, na Słowację napływ BIZ łącznie wyniósł  2,02 mld euro, na które składa się napływ kapitału własnego o wartości 603,18 mln euro oraz inwestycje instrumentów dłużnych o wartości 1,42 mld euro. W 2017 r. najwięcej BIZ napłynęło z Wielkiej Brytanii (617,67 mln euro), Szwecji (615,91 mln euro), RFN (565,66 mln euro), USA (291,90 mln euro), Włoch (282,24 mln euro), Węgier (260,83 mln euro), Belgii (210,45 mln euro), Luksemburga (184,31 mln euro), Hiszpanii (115,04 mln euro). Powyżej 100 milionów euro napłynęło i ze Szwajcarii (103,41 mln euro). Polska na liście państw, z których napływali BIZ na Słowację w 2017 r., zajęła 202 miejsce i dokonano dezinwestycję polskich firm ze Słowacji wartości -61,80 mln euro), na co się składały dezinwestycja kapitału własnego o wartości -74,24 mln euro oraz inwestycja  pozostałego kapitału wartości 12,44 mln euro.

W przypadku napływu Słowackich BIZ za granicę w 2017 r., ich łączna wartość według NBS wyniosła 310,15 mln euro. Najwięcej Słowackich BIZ było skierowanych do Republiki Czeskiej (257,58 mln euro), Irlandii (70,34 mln euro), Chin (27,64 mln euro), na Austrię (22,55 mln euro), do Polski (13,77 mln euro), USA (8,62 mln euro).

Porównując stan BIZ w Republice Słowackiej na koniec 2017 r. Polska uplasowała się na 20 pozycji z kwotą 137,73 mln euro zaraz za Argentyną (173,29 mln euro) oraz USA (300,44 mln euro). W czołówce stoją Niderlandy ze stanem BIZ wartości 11,91 mld euro, Austrią (6,08 mld euro), Republiką Czeską (5,01 mld euro), Luksemburgiem (3,43 mld euro), RFN (2,98 mld euro), Republiką Korei (2,95 mld euro). Łączny stan BIZ na Słowacji na koniec 2017 r. wynosił 46,56 mld euro).

Jeżeli chodzi o słowackie BIZ za granicą, ich łączna wartość wynosiła na koniec roku 2017 wartość 2,84 mld euro. Najwięcej ich było ulokowanych w Republice Czeskiej (1,18 mld euro), w Niderlandach (201,53 mln euro), Austrii (198,15 mln euro), Polsce (140,16 mln euro), Turcji (118,00 mln euro).

 

3.6 Słowacki handel zagraniczny

Handel zagraniczny, szczególnie eksport, ma duże znaczenie dla otwartej gospodarki Słowacji. W 2018 r. słowacki eksport odpowiadał liczbie 88,5% PKB. W liczbach bezwzględnych słowacki eksport wyniósł 79,8 miliardów euro i wzrósł o 6,7%. Import Słowacji w liczbach bezwzględnych osiągnął 77,3 miliardów euro, co stanowi międzyroczny wzrost o 7,8%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Otwarta gospodarka słowacka jest uzależniona od eksportu, zwłaszcza produktów branży samochodowej i elektronicznej, które od momentu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych tworzą filary słowackiej gospodarki.

Polska w handlu zagranicznym Słowacji utrzymała pozycję trzeciego największego partnera  po RFN i Republice Czeskiej. Polsko – słowackie obroty handlowe w roku 2018 po pierwszy raz przekonali granicę 10 miliardów euro. Dokładnie wyniosły 10,283 miliardów euro, o 7,7% więcej niż w  2018 r.

Do 2013 r. pozycję trzeciego największego partnera Słowacji zajmowała Rosja, ze względu na wysoki import surowców energetycznych. Aktualnie w obrotach słowackiego handlu zagranicznego Rosja zajmuje  10 miejsce (w 2014 r. była na 4 miejscu za Polską).

Największymi pozycjami słowackiego eksportu są samochody i produkty elektroniczne. Udział eksportu samochodów produkowanych na Słowacji w fabrykach Volkswagena, KIA Motors, PSA Peugeot Citroën oraz Jaguar Land Rover,  w słowackim eksporcie wynosi 20%. Udział przemysłu samochodowego w  słowackiej produkcji przemysłowej wynosi 45%.

Drugą pozycję w słowackim eksporcie zajmują produkty elektroniczne, głównie monitory LCD, projektory i telewizory, których największymi producentami na Słowacji są zakłady Samsunga w miastach  Galanta i Voderady,  będące inwestycjami Korei Południowej.                                                                                                                                                                                  

W słowackim eksporcie w analizowanym okresie 2018 r. Polska zajęła trzecie miejsce z udziałem 7,58% (6,05 mld euro). W słowackim imporcie Polska była na 6 miejscu z udziałem 5,48% (4,24 mld euro). Polska długoterminowo w słowackim imporcie zajmowała 4 lub 5 miejsce, lecz w trzecim kwartale 2017r. została wyprzedzona przez Wietnam i Chiny. 

 

Największymi odbiorcami słowackich towarów były Niemcy (22,2%), Czechy (11,9%), Polska (7,6%), Francja (6,3%), Włochy (5,7%), Austria (5,7 %), Węgry (5,5%), Wielka Brytania (5, 2%), USA (3,3%) i Hiszpania (2,8%).    

 Największymi dostawcami towarów na rynek słowacki były: Niemcy (17,7%), Czechy (10,3%), Chiny (5,8%), Wietnam (5,8%), Korea Południowa (5,7%), Polska (5,5%), Rosja (5,3%), Węgry (4,7%), Włochy (3,4%) oraz Francja (3,1%).

Największą nadwyżkę wg danych Słowackiego Urzędu Statystycznego w Słowacja uzyskała w obrotach towarowych z Niemcami (+4,02  mld EUR), natomiast najwyższy deficyt handlowy Słowacja odnotowała wobec Wietnamu (-4,46 mld EUR). W relacjach z Polską osiągnęła Słowacja nadwyżkę (+1,81 mld  EUR).

 

Eksport

Największy wartościowy udział w słowackim eksporcie miały następujące grupy asortymentowe:

Nazwa grupy asortymentowej

Udział

mld EUR

Dynamika

Maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektrycz., części

31,1%

24,78

100,6

Pojazdy, statki pow., jednostki pływające

30,5%

24,30

119,1

Metale nieszlachetne i wyroby z nich

10,2%

8,12

105,3

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich oraz kauczuk

5,9%

4,67

104,3

Produkty mineralne

4,2%

3,38

 92,3

Artykuły rolno – spożywcze

3,5%

2,82

98,9

 

Import

Największy udział w słowackim imporcie miały następujące grupy asortymentowe:

Nazwa grupy asortymentowej

Udział

mld EUR

Dynamika

Maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, części

32,9%

25,42

108,4

Pojazdy, statki pow., jednostki pływające

16,2%

12,56

118,0

Wyroby przemysłu chemicznego

11,9%

9,23

102,0

Metale nieszlachetne i wyroby z nich

9,8%

7,57

107,7

Produkty mineralne

9,8%

7,54

109,8

Artykuły rolno – spożywcze

5,8%

4,47

105,5

 

3.7 Główne wskaźniki makroekonomiczne Słowacji

Wyszczególnienie

j.m.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

  Wielkość PKB, w cenach bieżących

mld EUR

 70,2

72,2

73,6

75,2

78,1

81,0

85,0

90,2

  Wielkość PKB, w cenach stałych

mld EUR

69,0

70,1

71,1

72,8

75,8

78,9

81,7

85,0

  PKB per capita

tys. EUR

13,1

13,4

13,7    

14,0                    

14,6

14,9

15,6

16,7*

  Tempo wzrostu PKB w cenach          bieżących

%

4,9

3,4

1,5

2,2

3,3

2,9

4,7

6,3

  Tempo wzrostu PKB w cenach stałych

%

3,2

2,0

0,9

2,4

3,6

3,3

3,4

4,1

  Deficyt budżetu państwa

mln EUR

-3275,7

-3810,7

-2023,3

-2156,1

-2026,9

-1804,7

-667,9

 -629,5

  Relacja deficytu finansów publicznych do PKB

%

-4,76

-4,31

-2,72

-2,70

-2,56

-2,22

-0,79

-0,70

  Dług publiczny

mln EUR

30 847

37 926

40 600

40 725

41 295

42 053

43 231

44 145

  Relacja całkowitego długu publicznego brutto do PKB

%

43,8

52,2

 54,7

53,5

52,2

51,8

50,95

48,94

  Stopa inflacji

%

3,9

3,6

1,4

-0,1

-0,3

-0,5

1,3

2,5

  Stopa bezrobocia

%

13,6

14,0

14,2

13,2

11,5

9,7

8,1

6,6

  Wartość obrotów handlu zagranicznego

mld EUR

112,6

122,0

124,11

 124,74                             

132,43

136,48

146,63

157,11

Tempo wzrostu handlu zagranicznego

%

+15,25

+8,45

+3,07

+0,68

+6,16

+3,36

+7,49

+7,27                                                                                            

  Wartość słowackiego eksportu

mld EUR

56,8

62,1

64,4

64,7

67,9

70,1

74,8

79,79

Tempo wzrostu słowackiego eksportu

%

+16,85

+10,65

+3,57

+0,98

+4,86

+3,54

+6,83

+6,73

  Wartość słowackiego importu

mld EUR

55,8

58,6

60,1

60,0

64,6

66,4

71,8

77,33

Tempo wzrostu słowackiego importu

%

+13,63

+6,20

+2,54

+0,35

+7,57

+3,17

+8,18

+7,84

  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto

EUR

786

805

824

838

883

912

954

1013

 

Źródło: Urząd Statystyczny RS, Narodowy Bank Słowacji, Ministerstwo Finansów Republiki Słowackiej                                               

  x plan,  *dane szacunkowe, niezweryfikowane,   

 

     3.8. Turystyka

 

Słowacja, która uważana jest za jeden z bezpieczniejszych krajów, odczuwa zwiększone zainteresowanie ze strony turystów. Jak zagranicznych, tak w dużej mierze i krajowych. Dzięki krokom rządu, który wprowadził ustawowy obowiązek dla pracodawców z powyżej 50 zatrudnionych, można spodziewać się jeszcze większego wzrostu liczby krajowych turystów w roku 2019.

W 2018 r. utrzymał się trend wzrostu liczby turystów (konkretnie o 4,1%), których ogółem było 5,60 miliona. Jeśli chodzi o turystów zagranicznych, wystąpił wzrost w porównaniu do 2017r.  to o 4,3%, do  256,0 tys. osób w liczbach bezwzględnych. W statystykach są ujęte osoby korzystające z zakwaterowania przynajmniej na 1 noc. Największą grupę turystów zagranicznych tradycyjnie stanowią Czesi z udziałem 31,1%, przed Polakami (udział 10,0%) oraz obywatelami Niemiec na miejscu trzecim (udział 7,9%).

Na drugim miejscu wśród turystów długofalowo plasują się Polacy, których liczba w wzrosła o 5% w porównaniu z rokiem 2017. Słowację odwiedziło 228 899 Polaków korzystających z zakwaterowania, co w grupie turystów z zagranicy stanowi udział 10,0%. Turyści z Polski korzystali średnio z 2,4 noclegów.

Słowacja dysponuje dużym potencjałem turystycznym, na który korzystny wpływ  mają warunki naturalne - położenie od 95 m (Streda nad Bodrogom) do 2 656 m n.p.m. (Gerlachovský štít, najwyższy szczyt Karpat), rzeki, jeziora i źródła termalne. Słowacja posiada liczne zabytki architektury i sztuki oraz ciekawe tradycje kulinarne i ludowe. Według danych Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej bezpośredni produkt krajowy brutto w turystyce wyniósł w 2016 r. wartość 2,27 miliardów euro, co stanowi 2,85% w PKB Republiki Słowackiej. Branża turystyczna tworzyła 387 tys. miejsc pracy, w tym 82,9% stanowiły miejsca pracy pracowników, a pozostałe 17,1% miejsca pracy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Data dodania: 17.05.2019, Odsłon: 3984.
N