Działania

Dla osiągnięcia wytyczonych celów projektu zrealizowane zostaną następujące działania: 

·     Utworzenie strony internetowej Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej Euroregionu Tatry

Celem internetowej strony Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie „Tatry”  jest:

- ułatwianie dostępu do kompleksowych i aktualnych informacji w zakresie przepisów, procedur i zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji oraz uzyskanie nieodpłatnej porady eksperckiej zakresie kluczowych problemów związanych z tą tematyką,

- udostępnianie w oparciu o posiadaną bazę polskich i słowackich firm danych kontaktowych potencjalnych partnerów biznesowych po drugiej stronie granicy,

- ułatwianie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń osób i firm realizujących działalność gospodarczą z podmiotami po drugiej stronie granicy,

- dostarczanie informacji na temat polsko-słowackiej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Euroregionu "Tatry"

·     Opracowanie i druk poradnika dotyczącego możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców

Poradnik zawierać będzie podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji (m.in. podstawy prawne i procedury związane z otwarciem firmy na Słowacji, formy prawne działalności gospodarczej, dane teleadresowe najważniejszych urzędów i instytucji na Słowacji, ogólne informacje dotyczące gospodarki słowackiej oraz struktury handlu zagranicznego). Publikacja o objętości około 200 stron zostanie wydana w języku polskim wraz ze streszczeniem w języku słowackim, w nakładzie 1000 egzemplarzy.

·     Przygotowanie i przeprowadzenie polsko-słowackiego forum gospodarczego na temat możliwości polsko-słowackiej współpracy gospodarczej oraz problemów związanych z infrastrukturą komunikacyjną pomiędzy Polską i Słowacją;

W forum gospodarczym weźmie udział ok. 100 osób z pogranicza polsko-słowackiego. Do wygłoszenia prelekcji podczas forum zaproszeni zostaną eksperci z dziedziny współpracy gospodarczej oraz eksperci zajmujący się problematyką międzynarodowej komunikacji publicznej. Forum poprzedzone zostanie inwentaryzacją istniejących transgranicznych połączeń komunikacji publicznej w Euroregionie „Tatry”. Zorganizowane zostaną także spotkania konsultacyjne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie organizacji transportu publicznego w pasie transgranicznym. Spotkania poprzedzą szerszą debatę na ten temat, która odbędzie się w ramach polsko-słowackiego forum gospodarczego.

·     Promocja polsko-słowackiej współpracy gospodarczej

Projekt obejmuje szeroki zakres działań związanych z promowaniem polsko-słowackiej współpracy gospodarczej. Stale aktualizowana strona internetowa Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej Euroregionu Tatry zapewni szybki dostęp do informacji w zakresie zasad, przepisów oraz warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji. Za jej pośrednictwem możliwe będzie też uzyskanie indywidualnej porady eksperckiej oraz przeszukiwanie internetowej bazy firm z terenu Polski i Słowacji, zdobycie informacji o najważniejszych urzędach i instytucjach. Celem opracowanej przy udziale ekspertów publikacji będzie zapoznanie przedsiębiorców oraz osób zamierzających założyć własną działalność o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji. Forum, zrzeszające grono polskich oraz słowackich ekspertów umożliwi wymianę poglądów oraz omówienie problematyki współpracy gospodarczej w regionie oraz omówienie kwestii związanych z komunikacyjnymi połączeniami transgranicznymi.

N